Valstybės biudžetinė įstaiga,
Skalvijos vaikų globos namai.
Kodas – 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r., LT-74233
Tel/faks.: 8 447 49387
Tel. 8-447-49389
El. paštas: info@viesvilesvaikai.lt

Istorija

 Dabartinis vaikų globos namų pastatas statytas apie 1900 m. Ankščiau šiame pastate buvo įsikūrusi valsčiaus administracija, teismas, notariatas, metrikacijos skyrius.

 Vaikų globos namai Viešvilėje buvo įkurti vadovaujantis 1951 m. Spalio 27 d. švietimo ministro įsakymu Nr. 195, kuriame buvo nurodoma, kad nuo 1951 m. lapkričio 15 d. Vilniaus vaikų namus Nr. 7 perkelti į Jurbarko raj. Viešvilės mstl. esamas patalpas ir vadinti juos Viešvilės vaikų globos namais. Vaikų namams priskirti pastatai tuometinėje Tarybų gatvėje: Nr. 24,26,28,30,40,42,44.  Dauguma auklėtinių buvo suvežta iš įvairių vaikų globos namų. Auklėtiniai buvo suaugę, trūko drausmės, tvarkos, inventoriaus, rūbų, avalynės. Iš viso tuo metu buvo 105 auklėtiniai. Pirmieji auklėtiniai atvyko iš Kauno vaikų namų Nr.2, Marijampolės, Gelgaudiškio, Smalininkų vaikų namų: Adomonis Jonas, gim. 1941 m., Aleksandra Aldošina, gim. 1939 m., Leonidas Aldošinas, gim. 1939 m. ir kt. Vaikai pateko į vaikų namus dėl šių priežasčių : tėvai žuvę rezistencinės kovos laikotarpiu, tėvai mirę, tėvai nežinomi, tėvai žuvę kare.  Vaikų namai nuo 1951 iki 1974 m. Priklausė švietimo ministerijai, 1952 m. vaikų namuose buvo 95 auklėtiniai.
1953 m. Atvyko 11 naujų auklėtinių, 1954 m. – 30, 1955 m. – 35, 1956 m. – 48, 1957 m. – 88 auklėtiniai. Gerus prisiminimus paliko pirmieji auklėtiniai. A. Aldošina buvo gera organizatorė, aktyvi visuomenininkė, mokslo pirmūnė. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Visą gyvenimo dirbo Skaudvilės specialiojoje-internatinėje mokykloje. Onutė Diliūtė baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dirbo mokytoja. Genutė Urbonaitė baigė Kauno medicinos mokyklą, dirbo Lazdijų m. vaikų darželyje.
 Pirmasis Viešvilės vaikų globos namų direktorius buvo p. Kriaučiūnas. Po to įstaigai vadovavo p. Baravykas, jo pavaduotoju dirbo p. Ragelis. Nuo 1955 m. pabaigos direktoriumi paskiriamas p. Napaleonas Jacunskas, kuris išdirbo šiose pareigose iki 1976 m.  Direktorius prisimindavo:
,, – … kai atėjau dirbti, buvo graudu žiūrėti į vaikų namus. Visko trūko: inventoriaus, baldų, rūbų, net žiemines kepures vaikams nupirkti buvo didelė problema. Patys iš senų, nurašytų rūbų, siūdavome kepures, pirštines. Vaikams žiemą ir vasarą reikėjo eiti į kitą pastatą, nebuvo šilto vandens.“
 Pavaduotojomis dirbo p. Bajauskaitė, p. Elena Kornikienė, p. Janina Grinienė. Direktorius labai rūpinosi vaikų namais, vaikų gyvenimo gerinimu. Gerėjo materialinės sąlygos, mokomasis, auklėjamasis darbas.
 1956 m. buvo suremontuotas raudonasis pastatas, vaikų namai persikėlė į šį pastatą. Daug dėmėsio buvo skiriama teritorijos tvarkymui, jos puošimui. Visur atsirado gėlynai, buvo pasodintas sodas. Buvo įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės. Teritorija, kuri ankščiau buvo tik plytų ir šiukšlių krūvos, tarsi naujai atgimė, sužydėjo.
 1970 m. prasidėjo statybos, vaikų namai buvo praplėsti. Buvo pradėta grupių korpuso, valgyklos, vestibiulio statyba. Direktorius N.Jasunskas labai rūpinosi, kad visi darbai būtų atlikti tvarkingai, pastatas laiku priduotas vaikų namams. Išsiplėtė vaikų namų pastati, gyvenimo sąlygos pagerėjo. Vaikų namai organizaciniuose renginiuose, konkursuose užimdavo pirmąsias vietas, buvo vieni geriausių vaikų globos namų Lietuvoje.
 1974 m. vaikų namai perėjo Jurbarko raj. švietimo skyriaus žinion.
 1976 m. gegužės 9 d. vaikų namus aplankė didžiulė nelaimė. Linksmi vaikai išvyko iškylauti prie Nemuno. Daugelis nepagalvojo, kad ši išvyka jiems paskutinė. Šaltos Nemuno bangos pasiglemžė amžiams 16 jaunų gyvybių. Tragiškai žuvo: Jolanta Bielskytė, Egidijus Chmekauskas, Laisvūnas Bukauskas, Adolfas Grigaliūnas, Nijolė Ivanauskaitė, Aivaras Ivanauskas, Ichtiandras Jaršov, Kęstutis Jonušas, Andrius Klimpa, Vilija Lizauskaitė, Jūratė Saditytė, Laima Stulgytė, Algirdas Ivaldūnas, Ona Timašiūtė, Bronius Traknys, Genovaitė Valbikaitė ir keltininkas Antanas Girdzijauskas.
 Ši skaudi tragedija sukrėtė visus vaikų globos namų darbuotojus, auklėtinius. Dirbantys prisimena : tai buvo siaubo dienos, nemigo naktys, kada beveik dvi savaites buvo ieškoma paskendusių vaikų. Po to juos laidojome. Trys palaidoti Viešvilės kapinėse, kiti savo gimtinėse.
 1976 m. direktore paskiriama D. Grigaliūnienė, pavaduotoju O.Radimonas. Šie vadovai dirbo neilgai. Nuo 1978 m. direktoriumi paskirtas p. Bronius Skvereckas. Kurį laiką pavaduotoju dirbo . pO. Radimonas, vėliau p. E.Vizbarienė, po jos . pE. Kornikienė, p. I. Oičenkienė, p. D. Daunorienė ir  p. R. Girinskienė.
 1979 m. vaikų globos namai vėl perėjo į Švietimo ministerijos pavaldumą.
 1983 m. vadovaujant direktoriui B. Skvereckui buvo pradėtas kapitalinis grupių korpuso remontas. Laikinai valgykla ir darbo kambariai buvo iškelti į kitas patalpas. 1985 m. baigus kapitalinį remontą, patalpos pagražėjo.
 Direktoriaus iniciatyva 1985 m. pastaytas naujas priestatas, kur 5sikuria pirtis, skalbykla, sandėliai.
 Vaikų globos namų auklėtiniai – garsūs respublikoje žmonės:
– Mureika Petras – aviacijos lakūnas;
– Teresė Nekrošaitė – žymi Lietuvos ietininkė, olimpiados dalyvė;
– buvusi LRS narė Zita Šličytė;
– Nijolė ir Rasa Savickytės – irkluotojos.
 1991 m. vaikų globos namus pradėjo globoti (birželio mėn.) vokiečių grupė, vadovaujama p. Franso Ostrovski iš Ksanteno m., atvežė didžiulę labdarą: rūbų vaikams, baldų, maisto produktų. Antrą kartą p. F.Ostrovski apsilankė 1991 m. rugsėjo mėn. 22 d.
 1991 m. vaikų globos namus pradėjo globoti p. Hansas Delsingas, kuris vadovauja firmai ,,Mister Trucker“. Buvo atvykusios 4 vokiečių delegacijos po 10-15 žmonių. Jų tikslas – suremontuoti vaikų globos namus. Suremontuoti visi sanitariniai mazgai, suremontuotos ir padengtos kilimine danga šeimynų patalpos, įrengta vaikų žaidimų aikštelė.
 1992 m. Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymu Nr.116 1992 03 01 buvo pakeistas įstaigos pavadinimas iš vaikų namų į vaikų globos namus. Adresas nepasikeitė.  Vaikų globos namuose pastoviai gyveno nuo 110 iki 130 auklėtinių. Buvo 6 mokyklinės ir 2 ikimokyklinės grupės.
Hanso Delsingo ir Liudviko Šturholco iniciatyva 1996 m. buvo pastatyta nauja katilinė, kūrenama kietu kuru.
 1996 m. gruodžio 17-21 d. Vaikų globos namų darbuotojai ir vaikai lankėsi Vokietijoje, Dorsteno mieste. Vaikų globos namų choras koncertavo Dorstene Kalėdinėje mugėje. Mugės metu surinktos lėšos buvo skirtos vaikų globos namams.
 1996 m. rugsėjo 1 d. Vaikų globos namuose gyveno 110 auklėtinių. Nuo rugsėjo 1 d. sukurtos 8 naujos šeimynos : ,, Birutės“ , ,,Irenos“ , ,,Gražinos“ , ,,Reginos“, ,,Bronės“, ,,Audronės“ , ,,Valerijos“ , ,,Elenos“. Kiekvienoje šeimynoje gyveno po 12-14 auklėtinių. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lankė Viešvilės vaikų lopšelį – darželį.
 1996 m. rėmėjų iš Vokietijos dėka vaikų grupių korpuse pakeisti visi langai. Patalpos tapo daug šiltesnės.
 1997 m. rugsėjo 1 d. vasarą buvo sutvarkyti ir užsandarinti langai šeimynų korpuso koridoriuose.
 1997 m. rusėjo 1 d. vaikų globos namuose gyveno 110 auklėtinių. Išliko tos pačios aštuonios ugdytinių šeimynos.
 Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos 1997 09 24 įsakymu Nr. 121 ,,Dėl vaikų globos namų perdavimo nuo 1997 m. spalio 1 d. vaikų globos namų steigėju tapo Tauragės apskrities viršininko administracija.
 1999 m. sumažėjus vaikų skaičiui, iš 8 šeimynų liko 7 (buvo panaikinta ,,Audronės“ šeimyna). Vaikų skaičius šeimynose liko toks pat – po 12-14 vaikų.
 2000 m. rudenį steigėjas – Tauragės apskrities viiršininko administracija –  įsteigė kūdikių šeimyną. Joje gyvena vaikai nuo 6 mėnesių amžiaus. Šeimynoje iš pradžių gyvena 3, vėliau – 4 mažyliai.
 2001 m. lapkričio mėnesį vaikų globos namai švenčia 50 metų jubiliejų.
 2002 m. į pensiją išeina ilgametis vaikų globos namų direktorius Bronius Skvereckas, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Girinskienė pereina dirbti į Klaipėdos ,, Danės“ vaikų globos namus.
 Nuo 2002 m. sausio mėn. įstaigoje pradeda dirbti konkursą laimėjusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Bastienė, o nuo vasario 26d. vaikų globos namams pradeda vadovauti konkursą laimėjęs Tauragės apskrities viršininko paskirtas direktorius Algimantas Liaudaitis.
 Nuo 2003m. rugsėjo 1d. pradeda veikti ikimokyklinio ugdymo grupė.
 2003 m. šeimynoms įruošiamos 7 virtuvėlės, suremontuota sporto salė, atliktas remontas visose šeimynų patalpose.
 2003 m. – duris atveria kompiuterinių žaidimų klasė.
 2004 m. vaikų globos namus pradeda remti Belgijos karalystės Laakdal miesto draugija ,,ELE“.
 2004 m. sausio 1d. mūsų namuose gyvena 90 vaikų.
 Liepos mėn. įkuriamas Tėviškės muziejus. Lapkricio mėn. – pirmoji ,,Padekos diena“ remėjams.
 2005 m. duris atveria puikiai įrengti svečių kambariai su svetaine ir virtuve, kur gali apsistoti ir pernakvoti buvę mūsų ugdytiniai, rėmėjai, vaikų giminaičiai arba globėjai.
 2005 m.  šeimynos pasivadina kitais vardais: Vilijos šeimyna tampa ,,Svajos“ , Danutės – ,,Spindulio“ , Irenos –  ,,Vaivorykštės“ , Reginos – ,,Draugystės“ , Teresės – ,,Burbulų“ , Gracijos – ,,Čipolino“ , Bronės – ,,Nykštukų“. Ikimokyklinė grupė gauna ,,Saulutės“  vardą. Pradeda dirbti socialinis pedagogas.
 2005 m. – pirmasis tarptautinis projektas ,, Sveikas gyvenimas per sportą ir gamtą Viešvilėje ir Berlyne“, kuriame dalyvauja aštuoni mūsų namų ugdytiniai ir vadovai: Kęstutis Kuniauskas, Vilija Platonovienė ir Algimantas Liaudaitis.
 2005 m.  vykdomas raudonojo pastato stogo renovacijos projektas. Lapkričio mėn. – švenčiame 55 metu jubiliejų.
 2006 m. – šilumines trasos renovacija.
 2006 m. – virtuvės patalpų ir įrengimų renovacinis projektas.
 2007 m. – baltojo korpuso apšiltinimas, langu keitimas.
 2007 m. – vaikų globos namuose gyvena 68 vaikai.
 2007 m. – antrasis tarptautinis projektas ,,Sveikas gyvenimas per sportą ir gamtą Viešvilėje ir Berlyne“, kuris vyksta Viesvileje (vadovai: V.Platonoviene, R.Augustiene, K.Kuniauskas, R.Rašimiene, A.Liaudaitis).
 2007 m. – pagal investicinį projektą įsigyjamas mikroautobusas.
 2008 m. – trečiasis tarptautinis projektas ,,Visi kartu vienoje valtyje per miestą ir kaimą“, kuris vyksta  Berlyne (vadovai: Kestutis Kuniauskas ir Audrius Šiuksta).
 2008 m. – valgyklos patalpų, vestibiulio renovacinis projektas.
2009 m. liepą-rugpjūtį renovuotas raudonojo pastato III aukštas, kuriame gyvena ,,Draugystės“ šeimyna.
2009 m. rugsėjį pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų globos namų tinklo optimizavimo planą mūsų vaikų globos namuose pradeda dirbti socialiniai darbuotojai.
2014 m. gruodį pradedame dalyvauti projekte ,,Ugdymas karjerai“.
2014 m. gruodį pradedame dalyvauti projekto  „BLAIVI TAUTA – LAISVA TAUTA“ programoje.
2015 m. rugsėjo 29 d. Viešvilės vaikų globos namams pradeda vadovauti direktorius Nerijus Jarilinas. Vaikų globos namuose gyvena 47 ugdytiniai.
2015 m. gruodžio mėn. keičiasi įstaigos pavadinimas, Viešvilės vaikų globos namai pervadinami į Skalvijos vaikų globos namus.
2016 m. sausio mėn. įkuriamas bendruomeninio gyvenimo padalinys ir 6 ugdytiniai išsikelia į gyvenamąjį namą Smalininkuose, kur vaikams sukuriama aplinka, artima namų aplinkai.
2016 m. rugsėjo mėn. tvirtinami nauji Skalvijos vaikų globos namų nuostatai. Dar dvi šeimynos (vienoje – 6 ugdytiniai, kitoje – 5 ugdytiniai) išsikelia į gyvenamuosius namus Viešvilės miestelyje, kur jiems sukurta namų aplinka. Vaikų globos namuose gyvena 39 ugdytiniai.
2017 m. Skalvijos vaikų globos namuose gyvena 37 ugdytiniai, iš jų net 25 bendruomeninėse šeimynose, kur sukurta artima namams aplinka.
2018 m. Skalvijos vaikų globos namų vaikai (2018 01 15 – 35) gyvena 4 bendruomeniniuose namuose. Institucinėje globoje – tik viena šeimyna.

Užklausos forma

Visos teisės saugomos: viesvilesvaikai.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,