Valstybės biudžetinė įstaiga,
Skalvijos vaikų globos namai.
Kodas – 190989312 Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r., LT-74233
Tel/faks.: 8 447 49387
Tel. 8-447-49389
El. paštas: info@viesvilesvaikai.lt

Svečių ir globėjų lankymosi tvarka Viešvilės vaikų globos namuose

PATVIRTINTA

Viešvilės vaikų globos namų

direktoriaus 2015 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr.

 

 

GLOBĖJŲ IR SVEČIŲ LANKYMOSI VIEŠVILĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TVARKA

 1. Atvykstančius į globos namus asmenis, kurie nėra namų darbuotojai arba ugdytiniai, priima ir už atvykstančiuosius yra atsakingas administracijos darbuotojas, dirbantis socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, pas kurių šeimynos vaikus atvyksta.

 2. Atvykęs svečias ar globėjas, norintis bendrauti su vaikų globos namų ugdytiniais patalpose ar lauke Viešvilės vaikų globos namų teritorijoje, turi kreiptis į administracijos sekretoriatą ir pateiktį prašymą raštu dėl galimybės svečiuotis ir bendrauti su ugdytiniais.

 3. Sekretoriato darbuotojas skubos tvarka pateikia direktoriui arba jį pavaduojančiam darbuotojui prašymą svarstymui.

 4. Direktorius arba jį pavaduojantis darbuotojas per 1 val. priima sprendimą, leidžiantį ar neleidžiantį asmeniui svečiuotis vaikų globos namuose ir lankyti ugdytinius. Sprendimas ir priežastys dėl jo atitinkamo priėmimo fiksuojami raštu. Jei atvykusiojo atžvilgiu priimamas neigiamas sprendimas, apie tai administracijos darbuotojas informuoja atvykusįjį žodžiu, nurodydamas priežastis tokio dėl sprendimo priėmimo.

 5. Tik su administracijos darbuotojo (direktoriaus, pavaduotojo socialiniam darbui, vyriausiojo socialinio darbuotojo), šeimynos socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo leidimu globėjai arba svečiai gali patekti į globos namų šeimynos patalpas.

 6. Šeimynų socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai kiekvieną globėjų arba svečių apsilankymą pas vaikų globos namų ugdytinius registruoja svečių, tėvų, globėjų ir vaikų susitikimų lentelėse.

 7. Jei atvykęs asmuo, prieš tai gavęs administracijos leidimą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo momentu administracijos darbuotojų nėra – iškviesti policiją bendruoju pagalbos telefonu 112.

 8. Kilus nenumatytoms problemoms, kurios gali sukelti neigiamą poveikį darbuotojams ar ugdytiniams, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas apie tai nedelsiant turi informuoti vaikų globos namų administraciją (direktorių, pavaduotoją socialiniam darbui, vyriausiąjį socialinį darbuotoją) arba policiją bendruoju pagalbos telefonu 112.

 9. Pašaliniams asmenims po globos namus patalpų viduje ar teritorijoje lauke be administracijos darbuotojų raštiško leidimo vaikščioti griežtai draudžiama. Pažeidus šią tvarką, darbuotojų elgesys ir veiksmai svarstomi administracijos darbuotojų susirinkime.

 10. Į vaikų globos namus globėjai ir svečiai įleidžiami darbo dienomis nuo 14.00 iki 17.00 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 19.00 val.

 11. Globėjai arba svečiai negali būti palikti vieni su vaiku – ugdytiniu – pokalbiui be socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ar administracijos darbuotojo. Globėjai ar svečiai negai išsivesti ar išsivežti vaikus už globos namų teritorijos be administracijos darbuotojų (direktoriaus, pavaduotojo socialiniam darbui, vyriausio socialinio darbuotojo) raštiško leidimo ar nepasirašius raštu patvirtintos formos sutarties.

 12. Svečiams ar globėjams nesuteikiama konfidenciali informacija apie vaiką.

 13. Jei atvykstantytis svečias dėl savo netinkamo elgesio ar veiksmų buvo įtrauktas į įstaigoje nepageidaujamų asmenų sąrašą ar atvykstančiajam galioja LR Teismo apribojimai, leidimas lankytis ir svečiuotis Viešvilės vaikų globos namuose administracijos sprendimu gali būti neišduodamas. Asmuo, negavęs leidimo lankytis ir svečiuotis Viešvilės vaikų globos namuose, turi nedelsiant palinti įstaigos patalpas ir teritoriją. Kitu atveju įstaigos darbuotojai apie tai turi informuoti policiją bendruoju pagalbos telefonu 112.

 14. Atvykstančių į globos namus asmenų apsilankymų fiksuoja ir kontroliuoja administracijos darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, vyriausiasis socialinis darbuotojas ir sekretoriato darbuotojas.

Direktorius Nerijus Jarilinas

Užklausos forma

Visos teisės saugomos: viesvilesvaikai.lt
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,